1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

1.         Acesti termeni si conditii (“Termeni siConditii”) constitute acordul legal dintre dvs. si Standard Development SRL(“SD”). Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii pentru utilizarea inorice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.GYG.ro (“Website-ul”).Acesarea si vizitarea Website-ului, inregistrarea unui cont pe Website si/saufolosirea serviciilor de publicare pe Website de anunturi pentru vanzarea,cumpararea sau inchirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) inseamnaacceptarea in totalitate si neconditionata a acestor Termeni si Conditii.

2. Definitii

1.         Termenii folositi in continuare voravea urmatorul inteles:

2.         Utilizator - orice persoana fizica, invarsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseazaWebsite-ul fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile si/sauServiciile SD, precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizicaautorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza Serviciile furnizateprin intermediul Website-ului.

3.         Furnizor sau SD - societatea StandardDevelopmentS.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada SplaiulUnirii, Nr. 4, Et. 6, Sector 4, Cod Postal: 030041, inregistrata la OficiulRegistrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/9102/2015,CUI 34812479, capital social: 200 lei, inscrisa in Registrul de evidenta aprelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 21738, e-mail: contact@GYG.ro.

4.         Anunt - oferta publica lansata de un Utilizatorcu scopul de a fi publicata de catre SD prin intermediul Website-ului cuprivire la vanzarea sau inchirierea unui Produs.

5.         Produs – bun sau serviciu care poate ficomercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin acestiTermeni si Conditii.

6.         Pagina GYG - site-ul www.GYG.ro,inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile deinternet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care suntaccesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilordisponibile pe site-ul www.GYG.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sferaacestei definitii.

7.         Anunt platit - anunt care poate fipublicat de Utilizatori pe Pagina GYG doar prin plata unei taxe catre Furnizor.

8.         Anunt gratuit - anunt care poate fipublicat de Utilizatori pe Pagina GYG fara perceperea niciunei taxe de catreFurnizor.

9.         Limita Anunturi Gratuite - LimitaAnunturilor Gratuite se considera a fi atinsa in momentul in care Utilizatorulfoloseste ultimul Anunt Gratuit disponibil in oferta Furnizorului aferenta uneicategorii

10.       Operatori - persoane special instruite decatre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicatede catre Utilizatori pe Website.

11.       Prin acordul dvs. referitor la acestiTermeni si Conditii, dvs. declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitatedeplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societateinmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania iarreprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs.legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod aWebsite-ul si/sau a Serviciilor.

12.       Daca nu stergeti contul inregistrat peWebsite, inseamna ca v-ati exprimat acordul legal cu privire la modificareaTermenilor si Conditiilor. Daca nu sunteti de acord cu modificarile propuse,singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contul inregistrat pe Websitesau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati in orice mod Website-ul.

3. Scopul urmarit

1.         Scopul acestor Termeni si Conditii esteAcela de a defini si reglementa conditiile de utilizare a Website-ului si aServiciilor.

2.         Website-ul contine legaturi(“link-uri”) sau trimiteri catre alte website-uri/pagini web pentru utilizareacarora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cumsunt acestia specificati pe website-urile/paginile respective, SD nefiindraspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelorwebsite-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi (“link-uri”) sau trimiteridin acestea catre alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legaturi(“link-uri”) sau trimiteri in Website este facuta de regula pentru ajutorul sauin interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat SDnu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pewebsiturile unor terti, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorulacceseaza acele website-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusivpe propriul risc si pe propria raspundere.

3.         Intregul continut al Website-uluiincluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentrucalculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea SD si/saua partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr.8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusivedar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietateintelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect aldrepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor, fiindprotejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date depe Website in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau inorice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil alFurnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Aspecte Generale

1.         Un Anunt va fi creat prin completareaunui formular, disponibil pe Website, care sa contina:

 • datele reale de contact ale Utilizatorului;
 • descrierea reala a produsului care face obiectul Anuntului;
 • pretul.

2.         Prin trimiterea Anuntului sprepublicare catre Furnizor, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitatesi neconditionat cu prevederile acestor Termeni si Conditii, fiind pe deplin deacord ca, in caz de nerespectare a acestora, sa fie tras la raspundere conformprevederilor acestora. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentrucontinutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anuntsi/sau comunicate Furnizorului.

4.         Valabilitatea unui Anunt pe site estede 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.Exceptie face subcategoria Autoturisme, unde anunturile sunt valabile 180 dezile, cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.

5.         Serviciile respecta legislatia privindprotectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privindcomertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor laincheierea si executarea contractelor la distanta.

5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

1.         Furnizorul se obliga sa publice toateAnunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Website-ului caresunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.

2.         Furnizorul se obliga sa remedieze incel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate defunctionarea Website-ului sau eventuale neconcordante intre datele furnizate inAnunt de catre Utilizator si datele publicate pe Website de catre Furnizor, cuexceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreazafaptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incatacesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru aputea fi mentinut postat pe Website.

3.         Furnizorul nu ofera nicio garantieUtilizatorilor ca Website-ul va fi disponibil neintrerupt, la timp, sigur saufara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sauintreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sausi nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-arputea suferi din aceasta cauza.

4.         Furnizorul nu este responsabil deintarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilorsi/sau partenerilor sai.

5.         Furnizorul nu poate fi tras laraspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea decontinut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce faceobiectul Anuntului.

6.         Furnizorul isi rezerva dreptul de asterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acestaincalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acestaare un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurentaneloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei tertepersoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentulFurnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemeneaFurnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge inorice moment si alte portiuni din continutul Website-ului.

7.         Furnizorul are dreptul de a stergeorice anunt sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea caprin intermediul anunturilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau sepot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor utilizatoriai serviciului. De asemenea, in cazul in care anuntul afecteaza in mod negativ reputatiaFurnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.

8.         Furnizorul declara ca este titularultuturor drepturilor de proprietate intelectuala in legatura cu Website-ul, inafara Anunturilor publicate pe Website de catre Utilizatori, cu privire la careUtilizatorii acorda Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare si punere ladispozitia publicului in conditiile prevazute in acesti Termeni si Conditii.

9.         Furnizorul nu isi asuma niciun fel deraspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate.Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea,cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise inAnunturi.

10.       Potrivit legislatiei in vigoare,Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competentedespre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatariiserviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate deUtilizatorii Website-ului.

6. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

1.         Utilizatorul are dreptul de a beneficiain intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare aprevederilor Termenilor si Conditiilor.

2.         Utilizatorul isi asuma raspundereapentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund custarea reala si juridica a produsului ce face obiectul Anuntului si ca nuincalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.

3.         Utilizatorul declara pe propriaraspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala,inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusivfotografii, si este de acord ca acesta sa fie pus la dispozitia publicului deFurnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin altemijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouripublicitare si Internet.

4.         Prin completarea formularului si/sautransmiterea Anuntului prin alte mijloace catre Furnizor spre punere la ladispozitia publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declara caeste de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile.

5.         In afara informatiilor legate depropriul Anunt, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia oriceinformatii de pe Website in vederea republicarii totale sau partiale sub oriceforma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

6.         Utlizatorilor le este interzisacreearea de conturi multiple pe Website in scopul evitarii limitelor deanunturi publicabile gratuit in anumite categorii. SD isi rezerva dreptul de aface verificari pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizandadresele de e-mail, numerele de telefon si adresele IP introduse deUtilizatori.

7.         In cazul in care sunt identificateconturi multiple apartinand aceluiasi Utilizator, SD va avea dreptul neingraditde stergere a acestora. In acelasi timp, SD va avea dreptul de a lua masurisuplimentare precum stergerea anunturilor si restrictionarea accesului laserviciile Website-ului impotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel depractici.

7. Verificarea/Moderarea Anunturilor si a Conturilor

1.         Verificarea/moderarea Anunturilorpublicate pe Website de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturareaAnunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederileTermenilor si Conditiilor (au un continut jignitor sau calomnios, sunt contrarebunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori unnumar cat mai mic de Anunturi eronate.

2.         Nu este permisa publicarea mai multorAnunturi pentru acelasi Produs.

3.         Nu este permisa stergerea sirepublicarea Anunturilor cu acelasi continut la un interval mai mic de 14 zile(termenul de reactualizare al unui anunt).

4.         Un Anunteste valabil pentru un singur Produs. Nusunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Produse.

5.         Nu pot fi publicate Anunturi false,interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrieriilor.

6.         Nu sunt admise spre publicare Anunturicare contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara ase limita la: preturi de 1 leu, preturi mult inferioare pietei/statisticiloraflate la dispozitia Furnizorului).

7.         Nu sunt admise spre publicare Anunturicare contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altorsite-uri, inscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori saualte agentii media cu privire la obiectul Anuntului), cu exceptia produselorsigilate.

8.         Nu sunt admise spre publicare Anunturipentru:

 • droguri, obiecte si materiale erotice sau obscene
 • alcool si bauturi alcoolice
 • tigari si produse pe baza de tutun
 • servicii ghicitoare, clarvazatoare, tarot si alte activitati similare
 • bunuri obtinute prin furt, jaf, inselatorii sau alte tipuri de infractiuni
 • bunuri periculoase pentru sanatatea si viata umana
 • bunuri inexistente
 • animale pe cale de disparitie
 • matrimoniale, sex platit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemanatoare
 • oferte de locuri de munca care implica masaj erotic, sex platit sau activitati de videochat
 • oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasa prin Internet
 • produse contrafacute sau replici ale unor produs originale
 • cererea de bunuri sau servicii, cu exceptia celor ce se incadreaza in categoria Locuri de munca
 • materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde)
 • muzica, filme, software sau alte bunuri care incalca drepturile de autor si proprietate intelectuala
 • lucrari de diploma sau ajutor in scrierea unei lucrari de diploma
 • servicii de imprumut, amanet, credite sau camata, camatarie sau alte activitati similare
 • produse farmaceutice si medicamete cu exceptia suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe baza de plante
 • organe umane
 • arme din categoria armelor si munitii letale/neletale (arme militare, arme de vanatoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colectie, arme de panoplie) si arme albe (baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, măciuci si bastoane telescopice).
 • arme si munitii letale/neletale care nu respecta Dispozitiile prevazute de catre Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.
 • jocuri de noroc, tranzactii virtuale
 • servicii de deblocare iCloud
 • bunuri ce se afla in afara tarii
 • anunturi tip oferta de munca: actori in filme pentru adulti.

9.         Nu pot fi publicate anunturi carecontin link-uri catre alte website-uri concurente.

10.       Nu este permisa manipularea cuvintelorcheie din continutul Anuntului (introducerea in titlul sau descrierea anuntuluide cuvinte cheie care nu au legatura cu Produsul / serviciul oferit).

11.       Nu pot fi publicate Anunturi in altalimba decat cea Romana sau care contin un limbaj necorespunzator.

12.       Nu se admit Anunturi care contin ca datede contact numere de telefon cu suprataxa.

13.       Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate(denumite general spam). Orice anunt care incurajeaza aceste mesaje sau oferaloc de munca pentru trimiterea lor va fi dezactivat.

14.       Toate anunturile, fie ele active pe sitesau blocate la moderare sunt verificare de catre Furnizor, iar anunturile carenu respecta Termenii si Conditiile site-ului vor fi sterse de pe site, in celmai scurt timp posibil si in anumite cazuri pot fi luate masuri de blocare acontului din care s-au publicat.

15.       Ca urmare a constatarii nerespectariioricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintreAnunturile publicate pe Website (inclusiv cele platite pentru a fi promovatesau platite deoarece depasesc numarul de anunturi gratuit premise in anumitecategorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatiaconcreta, de la caz la caz:

 • fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe Website si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate;
 • fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Website.

16.       In cazul refuzarii Anuntului si stergeriiacestuia de pe Website, Utilizatorul va fi informat in scris prin e-mail despremotivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si arepublica Anuntul.

17.       In cazul in care este refuzat la moderareun Anunt gratuit dintr-o categorie unde exista Limite de Anunturi Gratuitestabilite de Furnizor, anuntul respectiv este considerat ca fiind folosit, incontorizarea numarului de Anunturi Gratuite disponibile spre publicare timp de 90de zile de la data publicarii. Asadar, cu titlu de exemplu, daca un utilizatorpublica un Anunt Gratuit intr-o categorie unde limita de Anunturi Gratuite este2, iar acesta este respins la moderare, utilizatorul va putea publica gratuitun singur anunt in aceeasi categorie, in urmatoarele 90 de zile.

18.       In situatia in care un Anunt platitpentru a fi promovat sau platit deoarece depaseseste numarul de anunturigratuite premise in anumite categorii de pe Website este dezactivat de catreFurnizor, in urma verificarii, deoarece incalca Termenii si Conditiile,Utilizatorul va primi in contul sau de pe Website, credit echivalent cu pretulachitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau maimultor Anunturi sau pentru publicarea unor Anunturi peste limita gratuitaacceptata pe Website, care respecta Termenii si Conditiile, pe Website si nupoate fi returnat sub forma de bani. In cazul incalcarilor grave si repetateale regulamentului si a legilor in vigoare, Furnizorul isi rezerva dreptul de anu restitui sumele respective.

19.       In cazul achizitionarii de pachete deAnunturi, respingerea la moderare a unui Anunt din pachet duce scaderea numaruide anunturi disponibile din pachet in sensul ca anuntul nefolosit nu estere-adaugat la numarul de Anuturi disponibile. Sumele achitate de Utilizatori cuocazia achizitionarii pachetului de Anunturi nu se returneaza.

20.       In cazul in care refuzarea la moderare aunui Anunt gratis face ca numarul total de Anunturi ramase active sa fie sublimita stabilita, nu se ramburseaza pretul niciunui Anunt deja platit. Cu titlude exemplu, daca un Utilizator inregistreaza doua Anunturi gratis si un altreilea taxabil, acestea sunt moderate simultan iar unul dintre Anunturilegratis este refuzat, in acest caz, desi limita Anunturilor gratis active peWebsite nu este depasita, pretul celui de-al treilea Anunt nu se ramburseazadeoarece momentul determinarii statusului unui Anunt drept Anunt platit sauAnunt Gratuit este momentul inregistrarii efective (care este anteriormoderarii).

21.       In cazul in care Utilizatorul publica inmod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezervadreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website in vederea postarii de noiAnunturi sau administrarii Anunturilor existente.

22.       In situatia modificarii Termenilor siConditiilor modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privindpublicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Utilizatorisub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.

23.       Numarul maxim de anunturi care pot fipublicate gratuit in contul unui Utilizator al Website-ului este 100.

24.       In cazul in care un Anunt promovat sausau platit deoarece depaseseste numarul de Anunturi gratuite permise in anumitecategorii de pe Website este raportat ca fiind expirat, iar daca dinverificarile echipei de moderare reiese faptul ca obiectul/serviciul din Anuntnu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platita de Utilizatorpentru acest Anunt nu se va restitui in contul GYG.ro

25.Nueste perceputa nicio taxa Utilizatorului pentru validarea contului sau,intregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

8. Promovarea Anunturilor

1.         Orice Anunt publicat pe Website directde catre Utilizator poate fi promovat conform articolelor 8.2 si 8.3. Existadoua tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

 • Promovarea in lista de anunturi. Acest tip de promovare este disponibil pentru urmatoarele perioade de timp: 7, 14 si 30 de zile.
 • Promovarea pe prima pagina a Website-ului. Acest tip de promovare este disponibil pentru urmatoarele perioade de timp: 7, 14 si 30 de zile.

2.         Promovarea in lista de anunturi constain:

 • evidentiere sa in lista, cu alta culoare fata de celelalte Anunturi;
 • includerea Anuntului in galeria de Anunturi promovate. Datorita faptului ca numarul de anunturi promovate la un moment dat poate depasi numarul de pozitii disponibile (si anume 3), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afiseaza anunturile aleatoriu la fiecare incarcare a paginii astfel incat fiecare anunt promovat sa beneficieze de acelasi avantaj (numar de afisari);
 • actualizarea automata la fiecare 7 zile, pe perioada promovarii (valabil doar pentru anunturile promovate pentru 14 sau 30 zile).

3.         Promovarea pe prima pagina aWebsite-ului consta in:

 • includerea Anuntului in galeria de Anunturi promovate pe prima pagina. Datorita faptului ca numarul de anunturi promovate pe prima pagina la un moment dat poate depasi numarul de pozitii disponibile (si anume 25), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afiseaza anunturile aleatoriu la fiecare incarcare a paginii astfel incat fiecare anunt promovat sa beneficieze de acelasi avantaj (numar de afisari);
 • evidentiere sa in lista, cu alta culoare fata de celelalte Anunturi;

4.         Promovarea, atat in lista de anunturicat si pe prima pagina, este valabila pentru un singur Anunt. Zilele ramase nuse reporteaza si nu pot fi utilizate pentru promovarea unui produs diferit.Utilzatorii pot achizitiona concomitent cele doua tipuri de promovare (in listade anunturi si pe prima pagina) pentru acelasi anunt.

5.         Preturile pentru aceste servicii diferade la o subcategorie la alta si sunt afisate pe site inainte momentulachizitiei lor.

9. Publicarea Anunturilor peste limita Anunturilorgratuite premise

1.         Lista completa de categorii si limitede anunturi existente pe site se poate consulta la linkul de aici. Pentru publicareaoricarui Anunt suplimentar peste limita gratuita ce se doreste a fi inregistratsi afisat in aceste categorii, va fi necesara achizitionarea unui Anunt platitsau unui pachet de Anunturi.

2.         Pachetele de Anunturi achizitionate auo durata de valabilitate de 12 luni (365 de zile calendaristice) de la datacumpararii lor.

3.         Utilizatorul nu va mai putea folosi saurecupera anunturile ramase neutilizate in Pachetele de Anunturi achizitionate,odata ce acestea au expirat.

4.         Utilizatorul va primi o notificare inmomentul in care va dori sa publice un Anunt peste limita si dupa alegereauneia dintre optiunile descrise mai sus si efectuarea platii va aveaposibilitate inregistrarii si afisarii Anuntului. Promovarea acestor Anunturiva functiona similar si in conformitate cu articolul 8 “PromovareaAnunturilor”.

5.         Eventualele Limite de Anuturi gratuiteacceptate pe Website intra in vigoare dupa expirarea tuturor Anunturilor activedeja pe Website afisate conform conditiilor aplicabile la data afisarii lor.

6.         Un Utilizator care a atins Limita deAnunturi gratuite a unei categorii nu va putea adauga anunturi noi gratuite inaceleasi categorii in urmatoarele 60 de zile de la publicare, chiar dacaanunturile publicate initial sunt dezactivate sau respinse de un moderator. Latrecerea a 60 de zile de la data publicarii unui Anunt Gratuit intr-o categoriecu Limite de Anunturi Gratuite, utilizatorul va putea publica un nou AnuntGratuit.

10. Publicarea automata a Anunturilor pe Pagina GYG

1.         Utilizatorul are optiunea de a publicain mod automat pe Pagina GYG Anunturile publicate pe Pagina Autovit, curespectarea termenilor si conditiilor de utilizare a Paginii GYG, inclusiv, darfara a se limita la, numarul maxim de Anunturi active permise simultan pentruacelasi Utilizator.

2.         Anunturile publicate in mod automat depe Pagina Autovit pe Pagina GYG nu pot fi modificate sau sterse pe Pagina GYGin mod independent, ci doar prin modificarea sau stergerea Anunturilorpublicate pe Pagina Autovit. Orice modificare sau stergere a Anunturilorpublicate pe Pagina Autovit va fi actualizata in mod corespunzator pe PaginaGYG.

11. Preturi. Modalitati de plata

1.         Preturile pentru Servicii sunt afisatepe Site inainte de momentul achizitiei lor.

2.         In cazul in care plata a fost efectuata,Anuntul va fi promovat sau afisat, in cazul anuturilor platite care depasescnumarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii de pe Website inmaxim 1 ora de la primirea de catre Furnizor a dovezii privind efectuareaplatii.

3.         Preturilesunt aceleasi indiferent daca au fost anexate sau nu fotografii la Anunt.

4.         Pentru plata prin card de credit/debit,este necesara completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu dateledespre acesta. Formularul si toate informatiile relevante pentru comanda suntdate de PayU, furnizorul de servicii de plata prin card online, in pagina webcatre care va fi redirectionat Utilizatorul.

5.         Card-urile de debit/credit acceptatesunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtualeVisa sau MasterCard.

6.         Plata prin cont nu este disponibila incazul in care soldul creditului este 0.

7.         Plata pentru serviciul de Promovare alAnuntului pe Website si pentru serviciul de Afisare Anunturi peste LimitaGratuita se realizeaza astfel:

 • Daca metoda de plata selectata este online, prin card bancar: in RON, la cursul BNR afisat in pagina de plata a procesatorului de plati PayU.
 • Daca metoda de plata este prin SMS, prin cartela PrePay: plata se retine din creditul in EUR disponibil in contul cartelei.

12. Serviciul Portofel electronic / Wallet

1.         SD poate pune la dispozitiaUtilizatorilor Website-ului un serviciu suplimentar de tip digital wallet sauportofel electronic, denumit in cele ce urmeaza "Wallet". Wallet-uleste o metoda suplimentara de achizitionare a Serviciilor.

2.         Wallet-ul va fi asociat contuluiUtilizatorului si va permite acestuia incarcarea de sume prestabilite, denumitede acum incolo "Valori Platite". Cu ajutorul lor Utilizatorul vaputea achizitiona Servicii disponibile pe Site. Utilizatorul va putea utilizaorice metoda de plata prevazuta in acesti Termeni si Conditii pentru aachizitiona Valori Platite. Utilizatorul va fi putea verifica balantaWallet-ului prin accesarea contului sau asociat Wallet-ului.

3.         Utilizatorul va putea obtine si ValoriBonus prin participarea la campaniile de promovare organizate in cadrulWebsite-ului.

4.         Fondurile asociate Valorilor Platitesau Bonus aflate in Wallet nu se pot rascumpara/schimba in bani sau restitui sinu se pot transfera de la un Utilizator la altul sau in afara Website-ului inorice fel.

5.         Durata de valabilitate a ValorilorPlatite este nelimitata.

6.         Durata de valabilitate a ValorilorBonus este de 90 de zile de la ultima incarcare a Wallet-ului.

7.         Daca Utilizatorii achizitioneaza alteservicii din Website folosind Valori, iar acestia au in contul lor atat ValoriPlatite cat si Valori Bonus, plata pentru aceste servicii se va face folosindmai intai Valorile Bonus, pana la epuizarea lor, continuand mai apoi cufolosirea Valorilor Platite.

13. Procedura de depunere si solutionare aplangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor

1.         Orice Utilizator poate depune oplangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite deFurnizor, respectiv Anunturile transmise/publicate/nepublicate de SD pewebsite, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sauaparitiei cazului sesizat.

2.         Utilizatorii au posibilitatea satransmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire laactivitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Website-uluicare privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de SD ori cu privire lainformatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Website-ului,despre care au cunostinta.

3.         Plangerile vor fi depuse prinintermediul formularului de contact aflat pe Website.

4.         Plangerile si/sau sesizarile transmiseFurnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numarul deidentificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sausesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesareFurnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului(dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fostinaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona incel mai scurt timp posibil.

5.         Plangerile/sesizarile vor fi analizatesi vor primi raspuns in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la primireaacestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set completde date necesare identificarii Utilizatorului, Anuntului si/sau a problemei. Insituatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesareidentificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizariirespective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiilelipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungitcorespunzator.

6.         Pentru a se adresa AutoritatiiNationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul:http://www.anpc.gov.ro

14. Modificarile prezentului document

            Furnizorul isi rezerva dreptul de amodifica Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricandla adresa: GYG.ro/termeni-de-utilizare. Daca nu sunteti de acord cumodificarile propuse, singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contulinregistrat pe Website sau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati inorice mod Website-ul.

 15. Legea aplicabila. Litigii

1.         Drepturile si obligatiile partilor,mentionate in acesti Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pecare acestia le produc sunt guvernate de legea romana in vigoare.

2.         Orice litigiu care are ca obiect odisputa in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat deinstantele competente din Romania.

16. Loteria Anunturilor Promovate

1.        Prin Loteria Anunturilor Promovate se intelege ca odata la 3 zile 1 singur anunt CU POZE este promovat aleator din cele adagate de utilizatori. ANUNTUL ESTE ALES ALEATOR! NU EXISTA NICIUN CRITERIU DE SELECTIE IN AFARA DE POZA!
2.        Utilizatorul anuntului promovat va fi anuntat de catre platforma prin intermediul

3.        Utilizatorul anuntului promovat va fi anuntat de catre platforma prin intermediul emailului.

Anexa 1 – Preturi

Lista depreturi practicate pe GYG.ro pentru anunturile publicate peste limita gratuitaeste disponibila in gyg.ro

1.         Preturile pentru promovarea Anunturilorsi pentru Afisarea Anunturilor peste eventuala limita gratuita admisa se potschimba.

2.         Anunturile platite inaintea uneischimbari de preturi vor beneficia de serviciul ce a fost achitat la pretulspecificat pe Website in momentul platii, in timp ce achizitionarea de serviciisuplimentare se va face folosind noua grila de preturi.

3.         In cazul platii prin card, cursul deschimb este stabilit de catre furnizorul de plati cu cardul (PayU Romania -www.payu.ro), in baza cursului stabilit de BNR in ziua precedenta platii.

4.         Anunturile sunt afisate si promovate peWebsite in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tenhic. Daca dinmotive tehnice sau alte motive neprevazute, Anunturile promovate sau platitepentru a fi afisate nu sunt afisate pe Website in 24 de ore de la confirmareaplatii, va recomandam sa contactati serviciul de Suport Clienti, la adresacontact@GYG.ro, oferind toate informatiile necesare pentru identificareaacestora (numarul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul, numarul anuntuluiplatit care urmeaza sa fie promovat/publicat).